Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky" nebo "OP") pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.motonero.cz.

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi Prodávající Kateřinou Burešovou, se sídlem Žalkovice 202, 768 23, identifikační číslo: 70280312, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Kroměříž, DIČ CZ7555054144 - jsem plátce DPH, č.j. Ž/253/00103/4/2001-Zl (dále jen "Prodávající") a jinou fyzickou osobou (dále jen "Kupující") prostřednictvím internetového obchodu Prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.motonero.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Kontaktním místem je v rámci e-shopu zákaznické centrum na adrese Provozovny: MotoNero, Hulínská 2318/20, 767 01 Kroměříž, tel. +420 777 227 447, e-mail: info@motonero.cz, IČP 1009303121.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávající, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 
Zbožím se rozumí zboží nabízené a dodávané Prodávající v souladu s jejím předmětem podnikání. Specifikace objednaného Zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na Objednávce a daňovém dokladu (faktuře).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s ustanovením obchodních podmínek, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením kupní smlouvy, reklamační řád a dodací podmínky, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávající, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Prodávající nebo smluvních partnerů Prodávající, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 1. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

Prodávající sděluje, že
1) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy,
2) požaduje úhradu celé kupní ceny před převzetím Zboží Kupujícím
3) ceny Zboží jsou na webovém rozhraní obchodu provozovaných Prodávající uváděny včetně daně z přidané hodnoty, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady Zboží; v případě osobního odběru na prodejně Moto Nero, Hulínská 2318/20, Kroměříž, je náklad na dodání Zboží 0,- Kč,
4) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dnů, která běží, jde-li o  
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží,
b) kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat způsobem uvedeným v bodě VIII. těchto OP, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy;
5) v případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

III. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávající uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady spojené s balením a dodáním zboží na Slovensko jsou uvedeny zvlášť.

Kupní smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webovém rozhraní obchodu provozovaném Prodávající tím, že požadované Zboží vloží do Košíku. Než Kupující závazně potvrdí Objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Podmínkou platné Objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Bez tohoto kompletního vyplnění Objednávky neumožní systém Kupujícímu takovou Objednávku dokončit a odeslat. Následně Kupující zvolí dopravu a způsob úhrady a odešle Objednávku. Smluvní vztah mezi Prodávající a Kupujícím vzniká odesláním emailu s akceptací Objednávky - informace o Zpracovávání objednávky, jež je Prodávající zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost.  

Prodávající následně zašle bez zbytečného odkladu na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce email s akceptací Objednávky - informace o Zpracovávání objednávky. Automaticky zasílané oznámení o přijetí Nové Objednávky se nepovažuje za akceptaci Objednávky, o které se hovoří v předcházejícím odstavci.


Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění OP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Prodávající je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část  v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 
Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto OP, kde je tento proces srozumitelně popsán v bodě IV. těchto OP.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost Objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila Objednávku. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku je Prodávající oprávněna Objednávku odmítnout, příp. od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit.
 
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet Prodávající při zvolení platby bankovním převodem, nebo uhrazením v hotovosti v Provozovně Prodávající, nebo uhrazením přepravní společnosti v případě platby dobírkou.
 
Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
  
Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.
 
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti.
 
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobila porušením své povinnosti.
 
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnila nakládat.
 
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobila porušením své povinnosti.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinna uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně OP).

 1. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím webového rozhraní obchodu Prodávající;
 2. elektronickou poštou na adrese objednavky@motonero.cz;
 3. osobně v provozovně Prodávající.

Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes webové rozhraní obchodu prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení Objednávky.

Zboží je v internetovém obchodu rozděleno do několika základních kategorií. Po kliknutí na vybranou kategorii se zobrazí další podkategorie, do nichž je Zboží zařazeno. Zde je možné vyhledávat dle zadaných dalších parametrů (např. pohlaví, výrobce, skladovost atd.). Po kliknutí na vybraný produkt se zobrazí bližší informace o vybraném Zboží (např. popis Zboží, skladová dostupnost, velikostní řada, nabízené barvy a cena Zboží včetně daně z přidané hodnoty, fotografie v detailu Zboží jsou pouze ilustrační a nemusí se shodovat se skutečností, nicméně 99% fotografií odpovídá danému Zboží). Pokud se uživatel webových stránek internetového obchodu rozhodne, že chce jím vybrané Zboží nakoupit prostřednictvím internetového obchodu, má možnost se zde nejprve zaregistrovat. Zboží je samozřejmě možné nakupovat prostřednictvím internetového obchodu i bez této registrace. Pokud se uživatel rozhodne vybrané Zboží koupit, stačí zadat počet vybraného Zboží a následně kliknout na odkaz „Košík“, čímž je vybrané Zboží připraveno k objednání. Samotná Objednávka se provede tak, že v pravém horním rohu klikne uživatel na odkaz „Košík“, kde uvidí všechno Zboží, které chce koupit. Následně provede uživatele objednávkový systém jednotlivými kroky, kde jsou uživatelem zadávány informace nezbytné k uzavření Kupní smlouvy (např. informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném doručení objednaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží, o dodání Zboží, dodací a fakturační adrese atd.). Po odsouhlasení všech údajů a zakliknutí souhlasu s OP je možné Objednávku odeslat kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Objednávka je tím odeslána do systému Prodávající, kde bude zpracována a zároveň objednávkový systém automaticky přidělí této Objednávce číslo, které slouží jako identifikace pro případné řešení nejasností a dotazů, jež Kupující uvádí při následném kontaktu s Prodávající.

Prodávající následně zašle bez zbytečného odkladu na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce email s akceptací Objednávky - informace o Zpracovávání objednávky. Automaticky zasílané oznámení o přijetí Nové Objednávky se nepovažuje za akceptaci Objednávky, o které se hovoří v předcházející větě.

Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávající považovány za správné.

Skladová dostupnost zobrazená u zboží je pouze informativní a váže se k zobrazenému datu a hodině poslední aktualizace stavu zásob. Stav zboží „skladem“ vyjadřuje, že v okamžiku aktualizace stavu zásob je na skladě alespoň jeden kus zboží. V případě, že objednané zboží není skladem, informuje Prodávající Kupujícího o této skutečnosti a dohodne s ním reálný termín dodání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb.

Veškeré zboží bude expedováno v souladu se smluvenou dodací lhůtou. Zboží skladem bude odesláno do 24 hod. v pracovních dnech, zboží z externího skladu bude připraveno na prodejně do 2 – 5 dnů, pokud zákazník zvolil jiný způsob doručení, než osobní odběr, zboží mu bude expedováno následně do 24 hod. v pracovních dnech. V případě, že z provozních důvodů nebude možné dodací lhůtu dodržet, bude Kupující o této skutečnosti neprodleně informován telefonicky, písemně (e-mailem) a bude dohodnut další postup.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude Kupující neprodleně kontaktován za účelem dohody o dalším postupu.

 1. Uživatelský účet

Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávající považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávající, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Na základě písemné žádosti Kupujícího o zrušení jeho uživatelského účtu musí být tento účet vymazán z databáze.

 1. Cena zboží a platební podmínky

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam Zboží nabízeného Prodávající k prodeji. Ceny nabízeného Zboží jsou uvedeny v CZK nebo v EUR vč. DPH 21%. Prodávající je plátce DPH. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávající uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ceny v € jsou přepočteny kurzem 25,2 Kč/EUR.

Nabídkové ceny uvedené na webové rozhraní obchodu jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů Zboží.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávající následujícími způsoby:
a) platba v hotovosti či bezhotovostně kartou v provozovně Prodávající
b) platba bezhotovostně převodem na bankovním účet Prodávající vedený u společnosti FIO č. 2301151696/2010,
c) na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce (hotovost přebírá od zákazníka přepravce, lze platit i bezhotovostně kartou)
d) platba bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávající také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Kupní cena včetně daně z přidané hodnoty je vždy vyznačena pro koupené Zboží na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném Prodávající. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad (fakturu) ve chvíli expedice zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mail Kupujícího, který uvedl v Objednávce.

Kupní cena, jakož i případné náklady na dodání Zboží Kupujícímu, musí být vždy uhrazeny v plném rozsahu před předáním Zboží Kupujícímu.

V případě, kdy Kupující zaplatí Kupní cenu a Prodávající posléze není schopna zajistit dodání Zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, hotovostí atd.) nesmí však překročit dobu 14 dnů od okamžiku, kdy Kupující sdělil Prodávající způsob, jakým chce vynaložené prostředky vrátit. 

Ocitne-li se Kupující v prodlení se zaplacením Kupní ceny a/nebo nákladů na dodání Zboží u jednotlivé dodávky Zboží, je Prodávající oprávněna na Kupujícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý, den prodlení. Trvá-li prodlení Kupujícího dle předcházející věty déle než 30 kalendářních dnů, je Prodávající oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je oprávněna požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Prodávající je oprávněna domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu i v případě, že prodlení s úhradou Kupní ceny a/nebo nákladů na dodání Zboží nezavinil.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena (případně záloha) splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušené částky na účet Prodávající.

Prodávající je oprávněna, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz čl. III. těchto OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení §2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávající Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinná vystavit Kupujícímu účtenku a zároveň je povinná zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VII. Přeprava a dodání zboží

Osobní odběr v Provozovně Prodávající: 
V místě Provozovny Prodávající prodejna MotoNero Kroměříži, Hulínská 2318/20.
Zboží může převzít pouze Kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Při osobním odběru Zboží v Provozovně nejsou Kupujícímu účtovány v souvislosti s dodáním Zboží žádné poplatky, tj. náklady na dodání = 0,- Kč. Při osobním odběru Zboží v Provozovně je Kupující povinen Zboží vyzvednout (převzít) do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží informaci o tom, že Zboží je připraveno k vyzvednutí.  Pokud tak neučiní, nebude zboží dále rezervováno a bude nabídnuto k dalšímu prodeji.

Zasílání přepravní službou v rámci ČR (ceny uvedeny vč. DPH): 
Zboží je možno Kupujícímu zaslat na dodací adresu společností GLS či zaslat na některé z výdejních míst společnosti Zásilkovna.cz.

GLS zásilky běžných rozměrů – doběrečné 29 Kčdopravné 99 Kčbalné zdarma.

GLS nadměrné zásilky - dopravné 299 Kč (předpokládaná cena), balné zdarma. Cena přepravy může být individuálně kalkulována (např. jízdní kola, trampolíny, fitness stroje, trenažéry apod.). Pokud cena za dopravné bude vyšší než částka 299,- Kč, bude Kupující kontaktován/a prodejcem pro odsouhlasení ceny za dopravu. Nadměrné zásilky není možné zasílat na dobírku! Vždy musí být objednávka v plné výši uhrazena před odesláním zásilky.

Zásilkovna.cz - doběrečné 29,- Kč, dopravné 49,- Kč, balné zdarma. Na výdejní místa Zásilkovny.cz je možné odeslat pouze zásilky o maximálním rozměru jedné strany zásilky 70 cm. Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50+40+30 cm).

Zasílání přepravní službou v rámci SR (ceny uvedeny vč. DPH):
Zboží je možno Kupujícímu zaslat na dodací adresu společností GLS či zaslat na některé z výdejních míst společnosti Zásilkovna.cz.

GLS zásilky běžných rozměrů – doběrečné 1,9 €, dopravné 7,5 €, balné zdarma.

GLS nadměrné zásilky - dopravné 15,00 € (předpokládaná cena), balné zdarma. Cena přepravy může být individuálně kalkulována (např. jízdní kola, trampolíny, fitness stroje, trenažéry apod.). Pokud cena za dopravné bude vyšší než částka 15,00 €, bude Kupující kontaktován/a prodejcem pro odsouhlasení ceny za dopravu. Nadměrné zásilky není možné zasílat na dobírku! Vždy musí být objednávka v plné výši uhrazena před odesláním zásilky.

Zásilkovna.cz - doběrečné 1,9 €, dopravné 3,99 €, balné zdarma. Na výdejní místa Zásilkovny.cz je možné odeslat pouze zásilky o maximálním rozměru jedné strany zásilky 70 cm. Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50+40+30 cm).

Za platbu kartou či platebním převodem není účtován žádný poplatek.

Všechny výše uvedené ceny jsou vč. DPH.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad sepsat reklamační protokol o poškození za přítomnosti a s podpisem přepravce, pokud je to možné poškození zdokumentovat fotografií. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. O těchto skutečnostech Kupující neprodleně informuje Prodávající. Podpisem přepravního listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží nebyl porušen. Pokud poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@motonero.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Prodávající. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávající možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. 

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávající, jsou-li Prodávající vydány.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží, výměna zboží

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit Prodávající. Totéž se týká situace, kdy Kupující zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno, či výrobek vykazuje vady.

Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
a) o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávající a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku  právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávající odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávající, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat mimo jiné doporučeným dopisem na adresu provozovny Prodávající Kateřina Burešová, Moto Nero, Hulínská 2318/20, 767 01 Kroměříž či na adresu elektronické pošty Prodávající info@motonero.cz.
Nestačí tedy pouze zaslat zboží bez formálního Odstoupení od smlouvy!

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce se kupní smlouva od počátku ruší, nebylo-li dohodnuto jinak. Zboží musí být Kupujícím Prodávající vráceno bez zbytečného odkladu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávající. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávající, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací a originálními etiketami, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 
Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doručí na adresu Prodávající Zboží (dobírky nebudou přijaty!), průvodní dopis s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), kopii nákupního dokladu a uvede, zda-li částka bude odebrána v hotovosti či má být převedena na bankovní účet, v tom případě uvede číslo bankovního účtu, kam má být částka odeslána.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než jí Kupující Zboží vrátí a Zboží bude překontrolováno.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávající a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 
Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávající, co ještě vrátit může, a dá Prodávající náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Výměna zboží
Pokud Kupujícímu nevyhovuje velikost zboží, má právo na jeho výměnu, pokud je daná velikost/provedení dostupné. Kupující zašle zboží zpět do 14-ti dnů od doručení. Podmínkou je, že zboží, které je vráceno zpět, musí být zabaleno v obalu, nesmí nést známky užití, musí být kompletní (vč. originálních etiket) a nepoškozené. Zboží zákazník odešle zpět na adresu MotoNero, Hulínská 2318/20, 767 01 Kroměříž, společně s průvodním dopisem a kopií faktury. Prodávající zašle vyměněné zboží kurýrní službou dle výběru zákazníka, a to buď společností GLS za jednotný poplatek 128,- Kč vč. DPH, který bude Kupujícím uhrazen při převzetí zásilky nebo společností Zásilkovna.cz za jednotný poplatek 78,- Kč vč. DPH, který bude Kupujícím uhrazen při převzetí zásilky. V případě, že Zákazník neuvede, jakým způsobem chce vyměněné zboží zaslat, bude zvolen stejný dopravce jako v případě předchozí objednávky. Zákazníkům ze Slovenska bude účtováno poštovné dle sazeb poštovného GLS či Zásilkovna.cz uvedeného výše.

 1. Práva a povinností z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Jakost při převzetí
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a/ má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b/ se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c/ zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d/ je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e/ zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží Prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Kupující může u Prodávající uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.


Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávající na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávající za vady může upravit reklamační řád Prodávající.

 1. Reklamační řád

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávající nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Na pozdě uplatněné reklamace nemusí být brán zřetel.
Kupující musí uvést své kontaktní údaje, doručovací adresu a telefon, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit Prodávající, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávající je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávající (emailem, telefonicky). Kupující je povinný neprodleně doručit reklamované zboží Prodávající.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávající nebo do místa určeného k opravě. V případě, že zboží je třeba poslat zpět Prodávající, je Kupující povinen opatřit zboží obalem vyhovujícím nárokům přepravy, v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Zboží by mělo být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů (lhůta se může prodlužit v případě, kdy má eshop a Provozovna zavřeno, což je Prodávající povinna písemně oznámit na stránkách eshopu (webovém rozhraní obchodu) či vyvěšením informace na Provozovně), rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení u výrobce či dovozce. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady. Prodávající a Kupující se dohodli, že reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li Prodávající odstranit vadu věci, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávající jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Prodávající o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, a to v max. výši 99,- Kč vč. DPH. Kupující má právo využít bezplatného odeslání poškozeného zboží na náklady Prodávající přepravní společností GLS.

V případě neoprávněné Reklamace si Prodávající vyhrazuje právo na úhradu nákladů spojených s posouzením reklamované vady.

 1. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa fakturační a doručovací, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávající, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávající také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávající o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávající bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a/ požádat Prodávající nebo zpracovatele o vysvětlení,
b/ požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinna tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

Kupující může Prodávající sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávající z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Prodávající a Kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Kupujícím, pokud je Kupující neodmítne.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

XIII. Závěrečná ustanovení

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného Zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí Prodávající. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které společnost Prodávající sama získala od výrobce či svého dodavatele.

Informace o zboží a ceně uváděné Prodávající jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Stížnosti a připomínky Kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávající a Kupujícím, zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@motonero.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího. Pokud je stížnost svým obsahem Reklamací, bude tato stížnost vyřízena jako Reklamace.

Tyto OP jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Prodávající (https://www.motonero.cz/obchodni-podminky/) a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. OP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách Prodávající v den uzavření Kupní smlouvy. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí. Na tyto OP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy.

Jestliže je Kupující v prodlení s převzetím Zboží a toto Zboží si nepřevezme ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou Kupujícímu Prodávající poskytne, je Prodávající oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávající a Kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávající v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktním místem je v rámci e-shopu zákaznické centrum na adrese Provozovny: MotoNero, Hulínská 2318/20, 767 01 Kroměříž, tel. +420 777 227 447, e-mail: info@motonero.cz, IČP 1009303121.

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 23. března 2018.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.