Stručný návod pro reklamace


PROSÍM, NEPLEŤTE SI POJMY REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ).
TENTO POPIS SE TÝKÁ POUZE REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ!
 

 

ODESLÁNÍ REKLAMACE

Zásilka musí být zřetelně označena nápisem REKLAMACE.

  • důkladně zabalte vadné zboží, které je dostatečně kompletní pro otestování vady
  • vložte kopii nákupního dokladu
  • napište průvodní dopis s přesným popisem vady a platnými kontaktními údaji
 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

Nedostatečně zabalené zboží
V případě poškození zásilky během přepravy nenese Prodávající žádnou vinu a reklamaci takovéhoto zboží je třeba uplatňovat u přepravce, jehož podmínky pro dostatečnou ochranu přepravovaného zboží jsou pro vyřízení reklamace určující. Doporučujeme pro odeslání použít originální obalový materiál.

Neuvedeny všechny závady
Technik testuje zboží pouze na závady uvedené zákazníkem, proto se snažte být v popisu vady přesní. Především se pokuste vyvarovat strohému popisu závady "nefunguje, páře se, nelepí...".

Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). Ušpiněné zboží může být přijato k reklamaci, nicméně zákazníkovi budou naúčtovány náklady spojené s vyčištěním zboží.


PRŮBĚH REKLAMACE

O průběhu celé reklamace budete informováni mailem či SMS, které Vás upozorní na to, že Vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, že Vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout. 


KONTAKTY

Níže uvedené kontaktní údaje slouží mimo jiné pro případ potřeby komunikace ohledně Vašeho problému nebo dotazu na reklamační proces.


Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:
Moto Nero – reklamace
Hulínská 2318
76701  Kroměříž

info@motonero.cz
tel: (+420) 777 227 476

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Na pozdě uplatněné reklamace nemusí být brán zřetel.
Kupující musí uvést své kontaktní údaje, doručovací adresu a telefon, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen sdělit Prodávající jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávající je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávající nebo do místa určeného k opravě. V případě, že zboží je třeba poslat zpět Prodávající, je Kupující povinen opatřit zboží obalem vyhovujícím nárokům přepravy, v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Zboží by mělo být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů (lhůta se může prodlužit v případě, kdy má eshop a Provozovna zavřeno, což je Prodávající povinna písemně oznámit na stránkách eshopu (webovém rozhraní obchodu) či vyvěšením informace na Provozovně), rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení u výrobce či dovozce. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Prodávající a Kupující se dohodli, že reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li Prodávající odstranit vadu věci, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávající jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Prodávající o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, a to v max. výši 99,- Kč vč. DPH.

V případě neoprávněné Reklamace si Prodávající vyhrazuje právo na úhradu nákladů spojených s posouzením reklamované vady.